PREVCLOSE XNEXT
16 april

Ang. Coronapandemin

Reg. the corona pandemic

UPPDATERAD INFORMATION LÖRD. 21 MARS.

På grund av de rådande omständigheterna, restriktionerna, beslut och rekommendationer kring riskerna med Corona-viruset, covid-19, har GotlandsMusiken tillsammans med två externa samarbetspartners beslutat att ställa in ytterligare två kommande evenemang.

Gotland Musikalkompani ställer in samtliga föreställningar på Wisby strand av den nyskrivna musikalen ”Den röda tråden” 11-17 april.
I stället flyttas föreställningarna till ett senare datum. Planeringen nu är att musikalen framförs i slutet av augusti (23-25 augusti).

Redan bokade biljetter gäller för den föreställningsperioden.
Mer detaljerad information kommer längre fram.

Gästspelet ”Go gospel!” med Samuel Ljungblahd och Norrbotten Big Band lördag 25 april är också inställt. Detta sedan Norrbottensmusiken ställt in hela den planerade turnén.

Vi återkommer inom kort med detaljerad information kring biljetter.

Sedan tidigare, torsdagen 12 mars, har GotlandsMusiken med anledning av det rådande läget, beslutat att ställa in två andra större publika evenemang. Dels konserten i Stora serien med Lee Gotvik och GotlandsMusikens orkester (i dag, lördag 21 mars kl. 15.30), dels gästspelet i Lilla serien 5, fyra konserter med Lars Jansson & Blekinge Jazz Unit (2-5 april).

Vi arbetar på att presentera nya datum och återkommer längre fram med detaljerad information. Abonnemang och förköpta biljetter till dessa inställda/flyttade konserter gäller även då.

Restriktionerna och rekommendationerna kring Corona-pandemin är också skälet till att det denna vår är ovanligt tunnsått med konserter i vår kalender.

Som en offentligt finansierad institution arbetar GotlandsMusiken för att undvika riskerna för en ökad smittspridning. Vi följer kontinuerligt den fortsatta utvecklingen, förändrade rekommendationer och beslut och återkommer med ny information om läget förändras ytterligare.

Eventuella frågor etc:
info@gotlandsmusiken.se

Dag Franzén
Direktör
GotlandsMusiken

UPDATED INFORMATION SATURDAY. 21 MARCH.

Due to the prevailing circumstances, restrictions, decisions and recommendations regarding the risks of the Corona virus, covid-19, GotlandsMusiken together with two external partners have decided to cancel two more upcoming events.

Gotland Musikalkompani cancel all performances on Wisby strand of the newly written musical.Den röda tråden” 11-17 april.
Instead, the performances are moved to a later date. The planning is now that the musical will be performed at the end of August (August 23-25).

Tickets already booked are valid for the performance period.
More detailed information will be provided later.

Gästspelet ”Go gospel! "with & nbsp; Samuel Ljungblahd & nbsp; and & nbsp; Norrbotten Big Band & nbsp; on Saturday, April 25 is also canceled. This after the Norrbotten music set the whole planned tour.

We will return shortly with detailed information about tickets.

Since earlier, on Thursday, March 12, GotlandsMusiken has decided to cancel two other major public events due to the prevailing situation. Partly the concert in the Grand Series with Lee Gotvik and GotlandsMusikens orkester  (today, Saturday, March 21 at 3:30 pm), and the guest play in the Lilla series 5, four concerts with Lars Jansson & Blekinge Jazz Unit (2-5 april).

We are working on presenting new dates and will return later with detailed information. Subscriptions and pre-purchased tickets for these canceled / moved concerts also apply then.

The restrictions and recommendations surrounding the Corona pandemic are also the reason why this spring is unusually thin with concerts in our calendar.

As a publicly funded institution, GotlandsMusiken works to avoid the risks of increased spread of infection. We are constantly monitoring the continued development, changing recommendations and decisions and will return with new information about the situation is changing further.

Any questions etc:
info@gotlandsmusiken.se

Dag Franzén
Director
GotlandsMusiken