PREVCLOSE XNEXT
17 april

Inställt på omställning

Preparing for changes

Coronapandemin har med sina följdverkningar på världen och samhället i stort, samt inte minst på individnivå, ställt det mesta på ända.
Vi har noggrant följt och på ett tidigt stadium anpassat vår offentliga verksamhet, men också interna vardag på arbetsplatsen, i enlighet med Regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer från 27 mars om att inga offentliga sammankomster med fler än 50 personer tillåts.

De direkta följderna har vi meddelat på ett tidigt stadium i och med flera inställda och flyttade konserter (läs mer HÄR) .
I detta skede, påskhelgen 2020, har vi redan genomfört vår första nysatsning i och med Vibble Sessions, våra specialanpassade live-streamade konserter, som vi har glädjen att kunna sprida utanför vårt hus och vår repetitionslokal till människor i faktiskt hela världen (VS#2 kan du se på Långfredagen kl. 15-16). Vibble Sessions kommer att framföras varje fredag fram till Midsommar och är dessutom ett bra tillfälle för frilansande musiker att fortsätta framföra musik i tider när de har drabbats hårt av uteblivna spelningar och konserter.

Så, trots att vi har tvingats ställa in, flytta och trycka på paus så pågår vårt arbete för fullt med att ställa om. Vi har redan börjat trycka på play igen.

Exempelvis har våra tre fasta ensembler, Gotlands Blåsarkvintett, Gotland Brass och Gotland Jazztrio, redan spelat in konsertprogram som kommer att sändas inom vård och äldreomsorg.
Vi håller helt enkelt musiken igång! När den kanske behövs som mest!
Samtidigt pågår vårt fortsatta arbete och vår långsiktiga planering för att göra det som vi ändå är allra bäst på och det som vår publik älskar: att få spela musik inför en livs levande publik!
Tids nog vet vi mer om utvecklingen och vi kommer återkommande att uppdatera vår information så snart vi vet mer.

Kontakta gärna oss om du har några önskemål, förslag och synpunkter så hjälps vi åt att hålla musiken igång!
Till dess: glad påsk!

DAG FRANZÉN
Direktör
GotlandsMusiken
dag.franzen@gotlandsmusiken.se

With its big impact on the world and society, and not least at an individual level, the Corona pandemic has turned many things upsidedown. We carefully have followed and adjusted our public activities at an early stage due to the pandemic, but also internal every day work lives at GotlandsMusiken. Everything in accordance with the Government and Public Health Authority directives and recommendations of March 27 with no public gatherings with more than 50 people are allowed.
We have announced the direct consequences at an early stage with several canceled, postponed concerts moved to other dates ahead.
At this stage, Easter 2020, we have already implemented our first new venture with Vibble Sessions, our specially adapted live-streamed concerts, which we have the pleasure of spreading outside our house and our rehearsal room to people in the real world. Vibble Sessions will be performed every Friday until Midsummer and is also a good opportunity for freelance musicians to continue performing music in times when they facing harsh difficulties with missed gigs and concerts.
So, despite the fact that we have been forced to move and press the pause button, our daily work is this spring put in the mode of change. And we have already started to press play again.
For example, our three permanent ensembles, Gotland's Wind Quintet, Gotland Brass and Gotland Jazztrio, have already recorded concert programs that will be broadcast in care and elderly care.
We simply keep the music going! When it may be needed as most!
At the same time, we continue our working progress with long-term planning for next season to do what we are still best to do and what our audience loves: to play music in front of a live audience!
In time we will know more about the long term process and will update our information as soon as we can.
Feel free to contact us if you have any wishes, suggestions and comments and we will together keep the music going!
Until then: Happy Easter!

DAG FRANZÉN
Director
Gotlandsmusiken
dag.franzen@gotlandsmusiken.se