PREVCLOSE XNEXT
orkester

Beethoven 250+1

Beethoven 250+1

År 2020 var det 250 år sedan kompositören och pianisten Ludwig van Beethoven föddes i tyska Bonn. Han verkade huvudsakligen inom den klassicistiska traditionen, men rörde sig även in i romantiken och kom att bli en av historiens mest betydelsefulla och respekterade tonsättare. Trots att hans egen hörsel gradvis försämrades med åldern fortsatte han ständigt att komponera, även efter det att han blivit helt döv. Bland de många underbara verk han lämnat efter sig är de tveklöst mest kända Beethovens nio symfonier.

Då jubileumsåret 2020 kom att bli pandemins år, firar vi nu istället Beethoven 250+1 genom en storslagen, symfonisk konsert. Satsningen är ett unikt samarbete med musiker från Östgötamusiken och Camerata Nordica från Kalmar Läns Musikstiftelse. Med som partner i projektet finns även Musikaliska Sällskapet. En skara på inte mindre än 38 professionella musiker bjuder på tre olika verk av Beethoven.

Det blir en dramatisk konsertöppning med Ouvertyren till Coriolanus i c-moll Op. 62, skriven för Heinrich Joseph von Collins tragedi (1807). I skarp kontrast följer därpå Beethovens ljusa och harmoniska Violinkonsert i D-dur Op. 61 (1806). Som sig bör när Beethoven hyllas, avslutas konserten med ett av världshistoriens mest berömda musikaliska verk; Symfoni nr. 5 i c-moll Op. 67 – den så kallade Ödessymfonin (1804–08). Även den som sällan tar del av klassisk musik känner garanterat igen de inledande signifikanta “knackningarna” som är ett ständigt återkommande inslag i all tänkbar populärkultur.

Konserten är ett kammarmusikaliskt samspel utan dirigent. Spelande ledare och solist är den skotske violinisten Colin Scobie, född 1991 och utbildad vid Royal College of Music i London. Vid sidan av sitt engagemang i Camerata Nordica är Colin en hängiven kammarmusiker och ingår bland annat i den framgångsrika gruppen Maxwell String Quartet.

Visbykonserten avslutar en turné som även innefattar konserter i Kalmar och Linköping.

In 2020, it was 250 years since the composer and pianist Ludwig van Beethoven was born in Bonn, Germany. He worked mainly within the classicist tradition, but also moved into the Romantic period and became one of history's most important and respected composers. Although his own hearing gradually deteriorated with age, he continued to compose, even after becoming completely deaf. Among the many wonderful works he has left behind are undoubtedly Beethoven's most famous nine symphonies.

When the anniversary year 2020 became the year of the pandemic, we are now celebrating Beethoven 250 + 1 through a grand, symphonic concert. The initiative is a unique collaboration with musicians from Östgötamusiken and Camerata Nordica from Kalmar Läns Musikstiftelse. Musikaliska Sällskapet is also a partner in the project. A group of no less than 38 professional musicians offers three different works by Beethoven.

It will be a dramatic concert opening with the Overture to Coriolanus in C minor Op. 62, written for the tragedy of Heinrich Joseph von Collins (1807). In sharp contrast, Beethoven's bright and harmonious Violin Concerto in D major Op. 61 (1806). As it should be when Beethoven pays tribute, the concert ends with one of world history's most famous musical works; Symphony no. 5 in C minor Op. 67 – the so-called Fate Symphony (1804–08). Even those who rarely take part in classical music are guaranteed to recognize the initial significant "knocks" that are a recurring element in every conceivable popular culture.

The concert is a chamber musical interplay without a conductor. Playing conductor and soloist is the Scottish violinist Colin Scobie, born in 1991 and educated at the Royal College of Music in London. In addition to his involvement in Camerata Nordica, Colin is a dedicated chamber musician and is part of the successful group Maxwell String Quartet.

The Visby concert ends a tour that also includes opportunities to play in Kalmar and Linköping.

25/11
Wisby Strand
19:00
GotlandsMusikens Orkester, Camerata Nordica, Östgöta Blåsarsymfoniker & Colin Scobie på violin