PREVCLOSE XNEXT

Gotlands Tonsättarskola

Hösten 1995 startade Gotlands Tonsättarskola. I december genomfördes den första elevkonserten kallad Musikalisk Vernissage. Landshövding Torsten Andersson invigningstalade. Sven-David Sandström undervisade i komposition fram till 1999 då han blev professor i Bloomington, Indiana, USA.

Gotlands Tonsättarskola har sedan starten samarbetat med GotlandsMusiken, som agerar både i ett direkt kompositionsarbete i ett uttalat pedagogiskt samarbete, men även som något av Gotlands Tonsättarskolas husorkester, där eleverna får komponera för GotlandsMusikens tre olika ensembler. De har även ett långsiktigt samarbete med Musikkonservatoriet Falun. Eleverna har dessutom komponerat för en rad framstående ensembler och körer.
Tonsättarskolans elever har kommit från Sverige, Norge, Finland, Estland, Bangladesh, USA och Brasilien.

Ljudvågor är Tonsättarskolans festival som varje maj låter Visby genomströmmas av ny musik! Under fyra dagar lockas tonsättare, musiker, media och andra musikintresserade till Visby för runt 50 uruppföranden av de studerandes egen musik. Festivalen produceras helt av de studerande och deras kompositioner framförs av både professionella musiker och studerande. GotlandsMusiken har varit en trogen entusiastisk samarbetspartner sedan det hela startade.
I maj 2020 är det planerat för den 25:e upplagan!

LJUDVÅGOR

Gotlands Tonsättarskola

In autumn 1995, Gotland's Tonsättarskole started. In December, the first student concert called Musical Vernissage was performed. Governor Torsten Andersson inaugurated. Sven-David Sandström taught composition until 1999 when he became a professor in Bloomington, Indiana, USA.

Gotland's Tonsättarskola has since the beginning collaborated with GotlandsMusiken , which acts both in direct compositional work in a pronounced educational collaboration, but also as one of Gotland's Tonsättarskola's house orchestra, where students get to compose for GotlandsMusiken's three different ensembles. They also have a long-term collaboration with the Falun Music Conservatory. The students have also composed for a number of prominent ensembles and choirs.
The students of the Composer School have come from Sweden, Norway, Finland, Estonia, Bangladesh, USA and Brazil.

Sound waves är The Composer School's festival which every May lets Visby flow through new music! For four days, composers, musicians, the media and other music enthusiasts are attracted to Visby for around 50 performances of the students' own music. The festival is produced entirely by the students and their compositions are performed by both professional musicians and students. GotlandsMusiken has been a faithful and enthusiastic partner since it all started.
In May 2020, it is planned for the 25th edition!

SOUND WAVES