PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

Imagine Sweden

Imagine Sweden är Sveriges bredaste tävling för musiker mellan 13 och 21 år.

Syftet med Imagine Sweden är att ge unga musiker tillfällen att stå på scen med just den musik de vill framföra. Med Imagine Sweden skapar vi tillfällen för musikalisk utveckling, nya musikaliska erfarenheter och möten. Detta är mer än en tävling och Imagine Sweden skall verka som en plattform för ungt musikutövande och arrangörskap samt som metod för delaktighetsarbete.

Imagine Sweden är en årlig jurybedömd musiktävling, öppen för alla genrer, där unga musiker tävlar i att framträda live inför publik. Uttagningarna sker lokalt och regionalt för att avslutas med en Riksfinal. Steget efter Riksfinalen är den internationella Imaginefestivalen.
Imagine Sweden är en utbildande plattform. Även om en inte avancerar i tävlingen så ska en lämna Imagine Sweden med nya kunskaper inom musikområdet, samt med en känsla av att ha utvecklats och tagit steg framåt i sitt musicerande. Detta genom ett aktivt arbete med till exempel relevanta workshops och föreläsningar, konstruktiv kritik från juryn och tekniker med intresse för att lämna tips och råd.
Imagine Sweden är en mötesplats för musiker, publik och arrangörer. En arena för att mötas och knyta nya kontakter samt skapa nya musikaliska samarbeten.

I tävlingen bedöms konserterna av jurygrupper som har fyra kriterier att hänga upp sin bedömning på – 1. Musikalisk kvalitet, 2. Kommunikation och utstrålning, 3. Originalitet och personlig tolkning och 4. Sceniskt helhetsintryck. Läs mer om bedömningskriterierna här. Efter varje tävlingstillfälle får alla deltagande akter ett skriftligt omdöme och vägledning av juryn – meningen är att lära och bli inspirerad att fortsätta, oavsett hur det går i tävlingen.

Imagine Sweden är ett fenomen. Ingen musiktävling har levt och frodats så länge och ingen musiktävling innehåller en sådan mix av genrer och stilar. Det här är musik. Direkt. Live.
För att få delta skall man vara mellan 13 och 21 år och tusentals musiker är med varje år. Bland dem som stått på Imagine Swedens (tidigare Musik Direkt) scener finns idag väletablerade musiker som José González, Laleh, Malena Ernman, Amanda Jenssen, Simon Ljungman, Timo Räisänen och många fler.

PRODUCENT:
GotlandsMusiken
Vera Kebbe

telnr: 0498 – 264450 (vx)
imagine@gotlandsmusiken.se

Imagine Sweden

Imagine Sweden is Sweden's widest competition for musicians between the ages of 13 and 21.

The purpose of Imagine Sweden is to give young musicians opportunities to stand on stage with the music they want to perform. With Imagine Sweden we create opportunities for musical development, new musical experiences and meetings. This is more than a competition and Imagine Sweden will act as a platform for young music performance and organizing as well as a method for participation work.

Imagine Sweden is an annual jury-judged music competition, open to all genres, where young musicians compete to perform live in front of audiences. The selections take place locally and regionally to conclude with a National Final. The stage after the National Final is the International Imagine Festival.
Imagine Sweden is an educational platform. Even if one does not advance in the competition, one should leave Imagine Sweden with new knowledge in the music field, as well as with a sense of having developed and taken steps in their music making. This is done through active work with, for example, relevant workshops and lectures, constructive criticism from the jury and technicians with an interest in providing tips and advice.
Imagine Sweden is a meeting place for musicians, audiences and organizers. An arena for meeting and making new contacts as well as forging new musical collaborations.

In the competition, the concerts are judged by jury groups that have four criteria to hang their judgment on - 1. Musical quality, 2. Communication and radiance, 3. Originality and personal interpretation and 4. Scenic overall impression. Read more about the assessment criteria here. After each competition event, all participating acts receive a written judgment and guidance from the jury - the intention is to learn and be inspired to continue, no matter how the competition goes.

Imagine Sweden is a phenomenon. No music competition has lived and thrived for so long and no music competition contains such a mix of genres and styles. This is music. Immediately. Live.
To participate you must be between 13 and 21 years and thousands of musicians join every year. Among those who have been on Imagine Sweden's (former Music Direct) stages are well-established musicians such as José González, Laleh, Malena Ernman, Amanda Jenssen, Simon Ljungman, Timo Räisänen and many more.

PRODUCER:
GotlandsMusiken
Vera Kebbe

tel: 0498 – 264450 (vx)
imagine@gotlandsmusiken.se