PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

Om oss

Välkommen till GotlandsMusiken!

Vi är GotlandsMusiken och det är vår glädje att musiksätta hela Gotland, från Fårö i norr till Hoburgen i söder, nästan 365 dagar om året. Vi producerar och arrangerar konserter, vi stöttar och samverkar med öns musikliv och dess innevånare – och med särskild tonvikt på barn och unga.

Gotland är inte bara raukar och ruiner: trots att Gotland är Sveriges minsta region och har få åretruntboende har vi ett fantastiskt rikt, varierat och högkvalitativt musikutbud – året om!

Gotland är Sverigeledande när det gäller kulturkonsumtion inom områdena musik, dans och teater, vilket säkert beror på att scenkonsten angår många. Vi på GotlandsMusiken är stolta över att vara öns professionella musikaliska basresurs som tillgängliggör, skapar förutsättningar och kompletterar det lokala musiklivet, och därmed en integrerad del av Gotlands rika samtidskultur.

GotlandsMusiken/Gotlands Musikstiftelse bildades 1988 och är en av Sveriges 22 regionala musikinstitutioner. GotlandsMusiken utgör Gotlands professionella musikresurs med 14 fast anställda musiker.

Ensembler:

  • Jazzgrupp
  • Blåsarkvintett
  • Brassextett
  • GotlandsMusikens Orkester
  • Gotland Big Band


GotlandsMusiken uppbär statliga och regionala verksamhetsanslag för att bedriva professionell musikverksamhet på Gotland i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen och i samklang med Region Gotlands fleråriga Kulturplaner. GotlandsMusikens verksamhetsanslag betalas ut och administreras av Kultur- och Fritidsförvaltningen.

GotlandsMusiken har det regionala musikuppdraget, vilket bl a innefattar konsertverksamhet i skolor och i vården, biblioteksspelningar och Konsertserier. GotlandsMusiken inspirerar, stöttar och samverkar med det rika musiklivet på Gotland avseende främst ungdom/utbildning, amatörer, fria professionella aktörer och konsertarrangörer. GotlandsMusiken genomför ca 350 aktiviteter per år för ca 35.000 personer (2015), i huvudsak gotlänningar.

GotlandsMusiken har sina repetitions-, personal- och administrativa lokaler ute i Vibble, söder om Visby. Förutom musikerna kan ni här träffa GotlandsMusikens direktör, ekonom, assistent och kombinerade ljudtekniker/vaktmästare.

GotlandsMusiken har inga dedikerade producenter eller marknadsförare. I stället görs det jobbet som tilläggstjänst av utvalda musiker.

GotlandsMusikens musiker och ensembler är organiserade så att institutionen ska kunna erbjuda en stor genrebredd och därmed ett stort och varierat musikutbud. I samarbeten med Gotlands musikliv gör GotlandsMusiken genreövergripande produktioner med t ex rockmusik, beat box och electronica.

Ledning och administration

Musiker: se respektive presentation under ”Ensembler”

About us

Welcome to GotlandsMusiken!

We are GotlandMusiken and it is our pleasure to put music all over the island of Gotland, from Fårö in the north to Hoburgen in the south, almost 365 days a year. We produce and arrange concerts, we support and collaborate with the island's music life and its inhabitants - and with special emphasis on children and young people.

Gotland is not just the typical stone formation rauks and ruins: even though Gotland is Sweden's smallest region and has few year-round residences, we have a fantastic rich, varied and high quality music offering - all year round!

Gotland is Sweden's leader in cultural consumption in the areas of music, dance and theater, which is probably due to the fact that the performing arts concern many. We at GotlandsMusiken are proud to be the island's professional musical base resource that makes available, creates the conditions and complements the local music life, and thus an integral part of Gotland's rich contemporary culture.

GotlandsMusiken / Gotlands Musikstiftelse was founded in 1988 and is one of Sweden's 22 regional music institutions. GotlandsMusiken is Gotland's professional music resource with 14 permanently employed musicians.

ensembles:
Jazz Group
Wind Quintet
Bras Sextet
GotlandsMusikens Orchestra
Gotland Big Band

GotlandsMusiken receives state and regional activity grants to conduct professional music activities on Gotland in accordance with the national cultural policy objectives and in line with Gotland's multi-annual Culture Plans. GotlandsMusikens operating grants are paid out and administered by the Culture and sport's administration of Region Gotland.

GotlandsMusiken has the regional music assignment, which includes concert activities in schools and in care, library plays and Concert series. GotlandsMusiken inspires, supports and collaborates with the rich music scene at Gotland, mainly for youth / education, amateurs, free professional actors and concert organizers. GotlandsMusiken conducts about 350 activities per year for about 35,000 people (2015), mainly Gotlanders.

GotlandsMusiken has its rehearsal, staff and administrative premises in Vibble, south of Visby. In addition to the musicians, you can meet GotlandsMusikens director, economist, assistant and combined sound technician / caretaker.

GotlandsMusiken has no dedicated producers or marketers. Instead, the job as producer is made as an additional service by selected musicians in each ensemble.

GotlandsMusikens musicians and ensembles are organized so that the department can offer a wide genre range and thus a large and varied music selection. In collaboration with Gotland's music life, GotlandsMusiken makes genre-wide productions including rock music, beat box and electronica.