PREVCLOSE XNEXT
MEDDELANDE... X

Skolkonserter

GotlandsMusiken har som målsättning att alla gotländska skolelever på låg- och mellanstadiet ska få en musikalisk upplevelse av någon av GotlandsMusikens ensembler varje läsår.

De tre ensemblerna utformar individuellt olika slags program som innehåller både elementär instrumentkännedom till genrespecifika musikaliska djupdykningar. Alla skolkonserter äger rum på respektive skola. Ensemblerna anpassar låtval efter yttre omständigheter så som akustik och gruppstorlek för att maximera utbytet av konserten.

Eleverna bjuds in att vara delaktiga i ofta livliga diskussioner om musik och GotlandsMusikens Brass erbjuder även eleverna att få prova instrumenten.

Producent för skolkonserter är Lennart Löfgren.

School concerts

GotlandsMusiken aims to all pupils of Gotland primary schools up to sixth grade, to have a musical experience of one of GotlandsMusikens ensembles every school year. Our three ensembles individually design different kinds of programs that contain both elementary instrument knowledge for genre-specific musical deep dives. All school concerts take place at each school. The ensembles adapt song choices to external circumstances such as acoustics and group size to maximize the educational performance of the concert. Students are invited to participate in often lively and open minded discussions about music and Gotland Brass also offers them a chance to try out the instruments.

School concert producer is Lennart Löfgren.