PREVCLOSE XNEXT
slider image

Barn och unga

GotlandsMusiken har Barn & Unga som en prioriterad målgrupp.

Var med och påverka musikutbudet på Gotland! Klicka på länken och svara på några frågor:

https://forms.gle/JkAdb9guCu4GtkzS9

Unga lyssnare:
GotlandsMusikens målsättning är att erbjuda varje elev på låg- och mellanstadierna på ön en musikupplevelse om året genom skolkonserter med främst småensemblerna. Vid sidan om dessa arrangerar GotlandsMusiken även konserter för riktade målgrupper som barn, unga och familj.

GotlandsMusiken är huvudarrangör för Arts School Day. Detta årliga evenemang möjliggör att samtliga åttondeklassare på Gotland får uppleva musik, teater, dans och konst en tidig höstdag. GotlandsMusiken samarbetar här nära med öns högstadieskolor, Länsteater Gotland, Gotlands Konstmuseum, estetlinjerna på Wisbygymnasiet m fl.

Unga deltagare:
GotlandsMusiken erbjuder ett stort antal Barnmusikaler som genomförs i samarbete med klasser från låg- och mellanstadiet. I dessa specialskrivna musikaler sjunger och agerar barnen uppbackade av någon av GotlandsMusikens småensembler.

GotlandsMusiken arrangerar också Imagine Sweden:

 • Sveriges bästa och bredaste musiktävling för unga artister 13-21 år.
 • Inom alla musikstilar: hårdrock, klassiskt, jazz, visa och traditionell musik.
 • Givande och utvecklande både för dig som tänkt vinna hela tävlingen eller bara vill prova på att stå på scen för första gången.
 • Öppet för alla konstellationer: solo, duo, band/ensemble, med loopmaskin, backtracks eller hur du vill!
 • Är en del av det internationella Imagine-nätverket: Du kan gå från lokal final till den svenska finalen Imagine Sweden och kanske vidare till Imagine International Final
 • Du kan sjunga och spela dig till gigs gär på ön, på svenska festivalscener eller långt ut i Europa och världen
 • Kan vara Din språngbräda mot en professionell karriär inom musiken!

GotlandsMusiken producerar även Gotlands Sinfonietta som vid konserterna kompletteras med GotlandsMusikens professionella blåsare, slagverkare, kontrabasist och pianist.
Gotlands Sinfonietta genomförs i samarbete med Musikaliska Sällskapet, Uppsala Universitet Campus Gotland och Kulturskolan Gotland.

Vi är även stolta samarbetsparter till:

 • Gotlands Musikalkompani, som utgör plantskola för musikaliskt och gruppdynamiskt växande. Samarbetet har resulterat i högkvalitativa musikaluppsättningar med GotlandsMusikens Orkester som musikalisk plattform.
 • Gotlands Tonsättarskola, där GotlandsMusiken årligen genomför workshops med unga, aspirerande tonsättare som utmynnar i den årliga festivalen Ljudvågor. GotlandsMusiken har under årens lopp uruppfört ett hundratal alster från studenternas penna.
 • Uppsala Universitet Campus Gotland, där GotlandsMusiken hjälper till med att organisera musikensembler och aktiviteter.
 • Kulturskolan Gotland, där GotlandsMusiken i olika samarbeten och aktiviteter vill uppmuntra bruket av orkesterinstrument.
 • Musicano Studios, där GM inom ramen för konceptet ”Raise” har låtit arrangera housemusik för akustiska instrument, backtracks och sång.

Children and youth

GotlandsMusiken has Children & Young as a priority target group.

Young listeners:
The goal of GotlandsMusikens is to offer every student in the low and middle stages of the island a music experience a year through school concerts with mainly the small ensembles. In addition to these, GotlandsMusiken also organizes concerts for targeted audiences such as children, young people and families.

GotlandsMusiken is the main organizer of Arts School Day. This annual event allows all eighth-graders at Gotland to experience music, theater, dance and art on an early autumn day. GotlandsMusiken collaborates closely with the island's secondary schools, Länsteater Gotland, Gotland's Art Museum, the aesthetic lines at Wisbygymnasiet and others.

Young participants:
GotlandsMusiken offers a large number of Children's Musicals that are performed in collaboration with classes from the low and middle stages. In these specially written musicals, the children sing and act backed by one of Gotland's small ensembles.

GotlandsMusiken also arranges Imagine Sweden:

 • Sweden's best and broadest music competition for young artists 13-21 years.
 • In all styles of music: hard rock, classical, jazz, show and traditional music.
 • Giving and developing both for those who are thinking of winning the entire competition or just want to try to be on stage for the first time.
 • Open to all constellations: solo, duo, band / ensemble, with loop machine, back tracks or whatever you want!
 • Is part of the international Imagine network: You can go from local final to the Swedish final Imagine Sweden and maybe on to Imagine International Final
 • You can sing and play for gigs on the island, on Swedish festival scenes or far out in Europe and the world
 • May be Your stepping stone towards a professional career in music!

GotlandsMusiken also produces Gotland's Sinfonietta which at the concerts is supplemented by GotlandsMusiken's professional wind, percussionist, double bassist and pianist.
Gotland's Sinfonietta is conducted in collaboration with the Musical Society, Uppsala University Campus Gotland and the Gotland Culture School.

We are also proud partners with:

 • Gotlands Musikalkompani, som utgör plantskola för musikaliskt och gruppdynamiskt växande. Samarbetet har resulterat i högkvalitativa musikaluppsättningar med GotlandsMusikens Orkester som musikalisk plattform.
 • Gotlands Tonsättarskola, where GotlandsMusiken annually conducts workshops with young, aspiring composers that culminate in the annual festival Sound Waves. GotlandsMusiken has erected hundreds of articles from the students' pencils over the years.
 • Uppsala University Campus Gotland, where GotlandsMusiken helps organize music ensembles and activities.
 • GotlandMusiken School of Culture, where GotlandsMusiken wants to encourage the use of orchestral instruments in various collaborations and activities.
 • Musicano Studios, where GM has arranged house music for acoustic instruments, backtracks and vocals within the framework of the concept "Raise".